Livsmedelsverket har undersökt förekomsten av de giftiga ämnena glycidylestrar och 3-MCPD-estrar i produkter som innehåller vegetabiliska oljor. Resultatet visar att halterna var i nivå med övriga EU-länder samt att de var högst i produkter som innehöll palmolja.

EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, EFSA, har tidigare gått ut med att halterna av gifterna, som bildas när oljorna renas vid höga temperaturer, behöver minska. Glycidylestrar kan öka risken för cancer medan 3-MCPD-estrar kan påverka bland annat njurarna. Därför testade Livsmedelsverket i juli förra året halterna av de båda ämnena i 41 produkter som innehöll vegetabiliska oljor, dels margariner och oljor, och dels olika produkter för småbarn. Nyligen publicerades resultatet.

Där kan man bland annat se ett samband mellan innehållet av palmolja och höga halter av de aktuella gifterna. De produkter som innehöll mest gifter innehöll just denna olja och den genomsnittliga halten av de båda gifterna var dessutom mer än dubbelt så hög (130 procent) i produkterna med palmolja jämfört med de utan. Sedan tidigare vet man att gifterna bildas i högre utsträckning vid reningsprocessen av just palmolja, när dess lukt, färg och smak avlägsnas.

Höga halter i margarin

De produkter med högst halter av gifterna var främst olika former av margariner, varav flera innehåller just palmolja. Det med mest glycidylestrar innehöll 660 gram per kilo medan det med mest 3-MCPD-estrar innehöll 1 890 mikrogram per kilo.

Det fanns också flera rena oljor med i testet. I de kallpressade oljorna fanns i princip inga gifter, mindre än 10 mikrogram per kilo, medan halterna var högre i de mer processade oljorna.

I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att halterna i de svenska livsmedlen stämmer överens med de som liknande i tester i andra EU-länder har visat.

– Även om vår bedömning är att den mängd vi får i oss av dessa ämnen inte utgör någon stor risk för hälsan behöver vi ändå minska mängden vi utsätts för. Vi vill ha större säkerhetsmarginaler och därför måste företagen jobba för att sänka halterna, säger Petra Bergkvist, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Resultatet av den svenska undersökningen har skickats till EU, som jobbar med att sätta upp gränsvärden för ämnena i olika livsmedel.


FAKTA: Om undersökningen
  • Livsmedelsverket har testat halterna av gifterna glycidylestrar och 3-MCPD-estrar i 41 produkter.
  • Dessa fördelar sig på sex produktgrupper: fetter, oljor, tillskottsnäring, modersmjölkersättning, barngröt och välling.
  • De testade produkterna är stickprov på ett fåtal produkter och produktgrupper. Man kan därför inte säga något om hur dessa produkter förhåller sig till produkter som inte finns med på listan.
  • Eftersom testerna utfördes i juli 2016 så kan produkternas sammansättning ha ändrats.


Läs mer

Cancerframkallande ämnen i palmolja >>

Livsmedelsverkets pressmeddelande >>

Tabell med resultatet >>

Ivar Nilsson


Annons